ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
Phnom Phen, 16 December 2017 The Closing Session of the Student Academic Leadership Conference in the Cambodia Hall on the 10th floor, of The University of Cambodia.
Phnom Phen, December 16, 2017 School of Graduate Studies On the Topic of "How to get a Scholarship Abroad" at the Student Academic Leadership Conference on Saturday afternoon.
(Live) The Closing Session of the Student Academic Leadership Conference in the Cambodia Hall on the 10th floor, of The University of Cambodia.
(Live) School of Graduate Studies On the Topic of "How to get a Scholarship Abroad" at the Student Academic Leadership Conference on Saturday afternoon, December 16, 2017.”
“ASEAN Study Center On the Topic of Inclusive Green Growth in ASEAN at the Student Academic Leadership Conference on Saturday morning , December 16, 2017.”
College of Media and Communications students present at the Student Academic Leadership Conference on Friday afternoon, 15 December 2017.
UC Student Federation students present at the Student Academic Leadership Conference on Friday Morning, 15 December 2017.
UC Student Federation students present at the Student Academic Leadership Conference on Friday Morning, 15 December 2017.

Total: 848