សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
Demo Class of narrative essay writing
The UC Student Federation and members of The University of Cambodia Student Senate (UCSS) donated 2,000,000 Riels to National Borey for Infants and Children.
The University of Cambodia Student Senate (UCSS) organized the Khmer New Year Concert for charity on Monday, 3rd April 2017 at UC. The concert had many famous singers, including Mr. G-Devith, Ms. Tep Boprek, Ms. Sous Visa, and Mr. Manith. In addition, there were performances by UC students, including Robam Ken and Ah Yai, as well as role-playing and singing.
អបអរសាទរនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានទទួលជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងកម្មវិធី វេទិកាយុវជនពិភាក្សា ស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រ​ ក្រោមប្រធានបទ÷ តុល្យភាពជីវិតគ្រួសារ និងកាងារជាកត្តានាំឱ្យមានសុភមង្គលក្នុងជីវិត​ ដោយបានយកឈ្នះ​​ក្រុមនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច​ ក្នុងវគ្គប្ដាច់ព្រ័ត្រ នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។
អបអរសាទរនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានទទួលជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងកម្មវិធី វេទិកាយុវជនពិភាក្សា ស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រ​ ក្រោមប្រធានបទ÷ តុល្យភាពជីវិតគ្រួសារ និងកាងារជាកត្តានាំឱ្យមានសុភមង្គលក្នុងជីវិត​ ដោយបានយកឈ្នះ​​ក្រុមនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច​ ក្នុងវគ្គប្ដាច់ព្រ័ត្រ នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។
The University of Cambodia Student Senate (UCSS) organized a ribbon cutting ceremony to open the "New Year's Eve for Charity" which was presided over by H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees and the President of The University of Cambodia, on April 3, 2017.
On February 23th, 2018, The University of Cambodia held the fifth day of Final Centralized Examinations for Term I, 2017-2018. Good luck to all students!
The University of Cambodia and U.S. Embassy jointly organized a Panel Discussion on “Crossing Culture: the Cambodian-American Experience” on Wednesday, March 29, 2017, at the Conference Center on the 5th floor. Then, they held the inauguration of the United States of America Room by His Excellency William A. Heidt, Ambassador of the United States of America to the Kingdom of Cambodia at the Ninth Floor.

Total: 1271

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches