សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
UC student Sao Sokeng directed this video, which won third prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
On February 08th, 2018, The University of Cambodia led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from University of Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, which was led by Ms. Diah Ayu Permatasari, Vice Rector for Cooperation, IT and Research, University of Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia. Both parties discussed possibilities about future collaboration.
Nous avons le grand plaisir de vous informer que notre nouvelle session (cours de français) débutera le 14 mars 2018. Les étudiants peuvent passer un test de placement du lundi au dimanche pendant les heures de travail ou nous contacter pour plus d’informations au 093 777 991 (086 535 335 parlant français). Merci beaucoup !
អបអរសាទរ ខួបលើកទី១៥ ឆ្នាំនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ២០០៣-២០១៨ Celebrating the 15th Anniversary of The University of Cambodia 2003-2018
និស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឈ្មោះ យឿន ចាន់ម៉ូនីកា បានផលិតវីដេអូនេះឡើង ហើយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ នៅក្នុងការប្រកួតវីដេអូនៅក្រោមប្រធានបទ មួយថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។ UC student Yoeurn Chanmonika directed this video, which won second prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
និស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឈ្មោះ យឿន ចាន់ម៉ូនីកា បានផលិតវីដេអូនេះឡើង ហើយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ នៅក្នុងការប្រកួតវីដេអូនៅក្រោមប្រធានបទ មួយថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។ UC student Yoeurn Chanmonika directed this video, which won second prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
Today at 3pm, The University of Cambodia (UC) and Yeoju Institute of Technology from South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and collaboration. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationship and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.
Today at 3pm, The University of Cambodia (UC) and Yeoju Institute of Technology from South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and collaboration. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationship and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.

Total: 1238

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches