សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
MOCK ASEAN SUMMIT Migrant Workers in ASEAN 6 January 2018
The University of Cambodia is very pleased to announce new term for Thai language program, which will start on December 25th, 2017. Students can choose to study either part-time or full-time and from Monday to Friday or Saturday and Sunday. Enroll now and get a scholarship of at least 40%!
Cambodia-India Scholarship Awareness Forum India Room, 9th Floor Friday, 05 January 2018
The Perspectives Cambodia រដូវកាលទី២ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ២០១៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនឹងកម្រងរូបភាពសួនច្បារ បណ្ណាល័យ ទីធ្លាចំណត និងសកម្មភាពនិស្សិតនៅក្នុងថ្នាក់រៀន របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ។
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តកម្មវិធីរវាងសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា និងអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ី វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពី សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដល់យុវជនគំរូដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
24 December 2017: 27 master students from TSS’s Politics and Culture in Southeast Asia class lectured by Mr. NENG Vannak visited the ASEAN Study Center at The University of Cambodia to research some relevant documents or articles for their mid-term and final papers.
Let the Spirits of this holiday bless you and your family... Wishing you and family a Happy and Prosperous New Year.

Total: 1245

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches