សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
Close program the 3rd Training Workshop on Strengthening Internal Quality Assurance Organized by The University of Cambodia.
On July 05, 2017, the Skills and Career Development Center held the Public Speaking Graduation Ceremony to hand out the certificates of completion to the graduated public speaking students.
On July 05, 2017, the Skills and Career Development Center held the Public Speaking Graduation Ceremony to hand out the certificates of completion to the graduated public speaking students.
សកម្មភាពរបស់អង្គការ Caring For Cambodia ដែលបានដឹកនាំសិស្សចំនួន ១២នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបដើម្បី ចុះមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល
The 3rd Training Workshop on Strengthening Internal Quality Assurance Organized by The University of Cambodia. 6-8 July 2017
On July 05, 2017, The University of Cambodia-UC met with representative from Universiti Kebangaan Malaysia-UKM or The National University of Malaysia to discuss ways of future collaboration.
Undergraduate students present posters of their original research from their Research Methodology course today at UC.
UC Welcomes the Delegation from the Philippine Commission on Higher Education (CHED) and Presidents of Philippine Universities

Total: 1263

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches