សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
Phnom Penh, 28 June 2017 " Family Court of Australia Management of Child Sexual Abuse Allegations" at The University of Cambodia
Phnom Penh, 28 June 2017 " Family Court of Australia Management of Child Sexual Abuse Allegations" at The University of Cambodia.
The University of Cambodia Scholarship Photo Competition The University of Cambodia is pleased to announce “The University of Cambodia Scholarship Photo Competition” for our participants who visited our booth during the “Education Fair” at AEON on 23 to 24 June 2017. Participants, please find your photo and start promoting it.
សកម្មភាពក្នុងស្តង់របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ ការសិក្សា នៅផ្សារទំនើប AEON ថ្ងៃទី 23-24 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 The activity of The University of Cambodia booth during the "Education Fair" at Aeon from 23 to 24 June, 2017.
Friendly football match Brother FT vs UC Football team.
"The University of Cambodia celebrates its 14th anniversary on June 23, 2017, led by UC President H.E. Dr. Kao Kim Hourn"
អបអរសាទរ ខួប ១៤ឆ្នាំ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។
Phnom Penh, 21st June 2017, On behalf of The University of Cambodia, the Skills and Career Development Center (SCDC) would like to invite you to participate in the “Personal Finance” workshop, which will be held on Thursday, June 22, 2017 from 2:00 PM to 4:30 PM in the AirAsia Hall, 8th floor with an admission fee of $5.00.

Total: 1261

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches