សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
Photos Album of the Scholarship Awarding for the SAMDECH TECHO HUN SEN’S Vision 500 Scholarships-2017 December 7th, 2017 at the SEATV Auditorium
Photos Album of the Scholarship Awarding for the SAMDECH TECHO HUN SEN’S Vision 500 Scholarships-2017 December 7th, 2017 at the SEATV Auditorium (Video)
For the upcoming holidays, both Christmas and the International New Year, The University of Cambodia (UC) wishes everyone (including all UC members) much happiness, success and the best of the holiday season and the New Year. This year, UC has displayed a Christmas tree with lights in front of the UC Main Building
The latest in our inspirational UC Distinguished Alumni series, Limheang Heng.
College of Education welcomes all new students to register for Term 2 every day with the Presidential Scholarships for Bachelor’s Degree 50% and Master-PhD 60% as a whole program.
The University Career Fair 2017 at the The University of Cambodia. Come to join and seek the opportunities to be employed from 1-2 December, 2017
ការតាំងពិព័រណ៍ការងារ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា សូមអញ្ជើញចូលរួម ដើម្បីទទួលយកឱកាសការងារទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ និងទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧
កម្មវិធីប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនានទី១៦ វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មណ្ឌលប្រឡង : សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Total: 1436

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches