សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
The 3rd prize in the UC Video Competition under the category “Why I love UC.”
The 2nd prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
On 11 August 2017 the Skills and Career Development Center (SCDC) held an
The University of Cambodia distributed information at Chey Tha Vy School to students who are preparing for the Grade 12 examination. Image may contain: 6 people, people standing Image may contain: 5 people, people sitting Image may contain: 3 people, people standing Image may contain: 1 person +14
Phnom Penh, August 9, 2017 at 14.15 pm, The University of Cambodia received Dr. Mridul Hasarika, Vice Chancellor of Gauhati University of Gauwahati, Assam state, India and Dr. Prof Nani Gopal Mahanta, Head of the Department of Political Science of Gauhati University at the TSS Office.
សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ចូលរួមក្នុង«ពិធីបួងសួង និងអបអរសាទរ ការបញ្ចូលតំបន់សំបូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក»...
On 8 August 2017, H.E. Christopher B. Montero, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to the Kingdom of Cambodia, donated 72 books and journals to the ASEAN Study Center at The University of Cambodia...
Dean Keo Chhea and Academic staff, The University of Cambodia met the Thai Delegation from Bangkok led by Mr. Nanthapong Suwanarat, Director of Bureau of Security Strategies for Southern Border Provinces and Ethnic Affairs to discuss the question of minorities and internal peace and security in Cambodia, Malaysia and Thailand.

Total: 1383

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches