សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
The 44th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor DATO’ SRI PROF. DR. TAHIR, MBA, Founder of Mayapada Group and Leading International Philanthropist, with its forty fourth Honorary Doctorate in International Business in 2019. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
The 43th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. Dionisio da Costa Babo Soares, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste, with its forty third Honorary Doctorate International Relations in 2019.
The 42nd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Justice Dalveer Bhandari, Member of the International Court of Justice, with its forty second Honorary Doctorate International Law in 2018.
The 41st Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. S.C. Jamir, The Governor of Odisha, with its forty first Honorary Doctorate in International Relations in 2017. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
Miss. Chhum Phallin
Meet Mr. Huot Sithan, CMC’s faculty member
ស្ដាប់ប្អូនស្រី នី ខេមា និយាយអំពី "ហេតុអ្វីគាត់ធ្វើជានិស្សិតហាត់ការនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា?"
ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Total: 1436

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches