តើអ្នកណាខ្លះចង់ក្លាយជាសហគ្រិន? សូមចាប់យកឱកាសមួយនេះ ដោយចូលរួមស្តាប់ការធ្វើបទបង្ហាញទាំងអស់គ្នា!


Our Activities
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចូលរៀនលើកទី២ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។
On 31 January 2019, the Skills and Career Development Center of The University of Cambodia organized a workshop on “How to Successfully Win Job-Interview” at 10th Floor, Cambodia Hall, The University of Cambodia.
បទបង្ហាញស្ដីពីអាជីព និងការងារ នៅធនាគារឯកកទេស វីង ខេមបូឌា លីមីតធីត និង យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជោគជ័យនៅកន្លែងធ្វើការ ធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សានុសិស្សនៃអង្គការ Room to Read មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
UC Student Senate (UCSS) Election 13th Mandate,2019 Saturday,26th January 2019
(Live) Close UC Student Senate (UCSS) Election 13th Mandate,2019 Saturday,26th January 2019
(Live) Opening UC Student Senate (UCSS) Election 13th Mandate,2019 Saturday,26th January 2019
January 25, 2019, The ASEAN Ambassador Partner Lecture Series: “Sharing Experience on Peacebuilding and Statebuilding”, by Her Excellency H.E. Felicidade de Sousa Guterres, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic Republic of Timor-Leste to the Kingdom of Cambodia, Conference Center, 5th floor, The University of Cambodia.

Total: 897

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches