តើអ្នកណាខ្លះចង់ក្លាយជាសហគ្រិន? សូមចាប់យកឱកាសមួយនេះ ដោយចូលរួមស្តាប់ការធ្វើបទបង្ហាញទាំងអស់គ្នា!


Our Activities
សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗទាំងអស់ ដែលបានប្រឡងអាហារូបករណ៍រួច កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨ ហើយមិនបានជាប់ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍១០០% សូមរួសរាន់ឡើងមកបំពេញពាក្យអាហារូបករណ៍ លើកទឹកចិត្ត៥០%ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ព្រោះចំនួនមានកំណត់។
សកម្មភាពប្អូនៗមកធ្វើតេស្ដភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីចូលរៀននៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ ទាំងអ្នកជាប់ជ័យលាភី ១០០% និងអ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្ត៥០% នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។
សកម្មភាពសិស្សមកមើលលទ្ធផលប្រឡង អាហារូបករណ៍ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
សកម្មភាពបុគ្គលិក និងនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ព័ត៍មានក៏ដូចជា កម្មវិធីសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានាថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងកម្មវិធី “ការរៀបចំពិព័រណ៍អប់រំលើកទីមួយ”។
សកម្មភាពសិស្សមកមើលលទ្ធផលប្រឡង អាហារូបករណ៍ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ការប្រឡងអាហារូបករណ៍ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។
សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ ដែលបានមកប្រឡងអាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ហើយបានភ្លេចកាបូបសម្ភារៈ សូមមកយកសម្ភារៈទាំងនេះនៅការិយាល័យ ផ្ដល់ព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។​ សូមអរគុណ!
(ផ្សាយផ្ទាល់÷) ការប្រឡងអាហារូបករណ៍ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ វិញ្ញាសា: វប្បធម៌ទូទៅ

Total: 798

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches