សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្សនិសិ្សត និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនទាំងថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។


Our Activities
Please listen to Dr Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, give his remarks on "The ASEAN Dream - Law Problems" at the World Economic Forum which was held in Phnom Penh from May 10-12, 2017
កុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សី នៅក្នុងសង្គម គ្រួសារ និងប្រទេសជាតិទាំងមូល ពួកគេគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នើមទៅថ្ងៃអនាគត ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ០១ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។
Phnom Penh, May 31st, 2017. The Center for English Studies (CES) at the University of Cambodia (UC) is celebrating its 17th CES graduation ceremony to award the certificates of completion to the CES graduates in Terms 4 and 5 (Academic Year 2015-2016), and in Terms 1A and 2A (Academic Year 2016-2017).
Let's listen to another student who is studying at College of Media and Communications sharing his experience studying at UC.
Buddhist Blessing Ceremony at The University of Cambodia (UC) on the occasion of the birthday of UC Founder & President, Dr. Kao Kim Hourn. The ceremony was conducted by Samdech Preah Vanaroth Nay Chroek, along with other Buddhist monks, throughout the UC main building, from the ground floor to the 11th floor. Presence at this ceremony included LCT Khem Rany, Director-General of SEATV and Member of UC Board of Trustees and Vice President for General Affairs; HE Samraing Kamsan, Member of UC Board of Trustees; other staff members from both UC and SEATV.
(Live) Final Results of the Final Round of English Speaking Contest of The Center for English Studies (CES), Congratulations to the three winners! (Category 2)
(Live) Final Results of the Final Round of English Speaking Contest of The Center for English Studies (CES), Congratulations to the three winners! (Category 1)
The University of Cambodia (UC) Bookstore, which is on the 11th of the UC Main Building, is located on Northbridge Road, in Sangkat Theuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh. Everyone is welcome to visit the UC Bookstore. The UC Bookstore has a wide selection of academic textbooks, English-language books, study supplies, and the UC publications.

Total: 1290

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches