សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្សនិសិ្សត និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនទាំងថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។


Our Activities
The Opening Session of the 4th Student Academic Leadership Conference
ការប្រលងចូលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាន់ទី១៨ លើកទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។
November 26, 2019 The Study Visit of students and faculty members of Universitas Pembangunan Nasional
ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានាពេលចុងសប្ដាហ៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
On Friday, 22 November 2019, The University of Cambodia hosted the “UC President's Meeting with the Students-Session 1” at the SEATV Auditorium.
On 22 November 2019, the Skills and Career Development Center hosted the UC Public Speaking Show.
The Conferment of the Honorary Doctoral Degree on H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Former President and Former Prime Minister of Timor-Leste and Eminent Person of the g7+, at SEATV Auditorium (at The University of Cambodia Main Campus) on Wednesday, 20th November 2019.
On November 20, 2019, The University of Cambodia Student Senate (UCSS) hosted an event called the

Total: 1205