សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្សនិសិ្សត និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនទាំងថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។


Our Activities
On 22 June 2019, the Skills and Career Development Center hosted a "Business Leadership" workshop with 91 participants.
នាងខ្ញុំឈ្មោះ អាង​ មុីសព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ជួង​ ឡាយលាង សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះ ថ្មី ពៅផានាថ សព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ​កងសុខណៃសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The new UC Catalogs (both graduate and undergraduate) are ready and available in the UC Bookstore, 11th floor, UC Main Campus.
នាងខ្ញុំឈ្មោះ ឡូ គឹមស្រេង សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The footage of the Meet and Greet with Mr. Saad Khan discussing business leadership on 15 June 2019.

Total: 1073

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches