សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន