សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ បានប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា