សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំពិធីប្រគល់បណ្ណជ័យលាភីដល់និស្សិតទទួល អាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា