សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អំពី ការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាង សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា និង សាកលវិទ្យាល័យ KIIS ប្រទេសឥណ្ឌា