ពត៏មានរបស់និស្សិត/Student Information
Email*:
Password*:
ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំឈ្មោះ​ (អក្សរខ្មែរ): នាមត្រកូល*:
នាមខ្លួន*:
Full name (in English): Family Name *:
Given Name*:
នៅលីវ/Signle *   មានគ្រួសារ/Married * ភេទប្រុស/Male *   ភេទស្រី/Female *
ជនជាតិ/Race *:                 សញ្ជាតិ/Nationality *:
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត/Date of Birth​ *:
ទីកន្លែងកំណើត/Place of Birth: ភូមិ/Village *:
ឃុំ/សង្កាត់, Commune/Sangkat:*:
ស្រុក/ខណ្ឌ, District/Khan: *:
ខេត្ត/ក្រុង, Province/City:*:
មុខរបរសព្វថ្ងៃ/Current Employment
អសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន/Current Address

សូមគោរពជូន
To
ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The President of The University of Cambodia

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមជម្រៀបជូនលោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា៖
Iwould like to seek admission for study ing within the Academic Year:  ​ -
លើមុខជំនាញឯកទេសសំរាប់ថ្នាក់/in the following specialized field:
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់/Master’s Degree*   ថ្នាក់បណ្ឌិត/Doctoral Degree*
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និង ភាសារ/College of Arts, Humanities and Languages: * មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ/College of Education*
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា/College of Science and Technology: * មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គ​ម/College of Social Sciences*
មហាវិទ្យាល័យ ច្បាប់/College of Law: * មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង/College of Management*
​ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ/Techo Sen School of Government & International Rela tions (TSS): *
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមសន្យាថា នឹងគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។បើមានការប្រព្រឹត្តខុសដោយប្រការណាមួយ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។​ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមលោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ មេត្តាពិនិត្យផ្តល់លទ្ធភាព និង អនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ បានត្រឡងចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ និងឯកទេសខាងក្រោមនៅ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាដោយអនុគ្រោះ​។
I acknowledge that I h ave to adhere completely to the law and I take responsib ility for any misconduct which is contrary to the university rules and regulations. I hereby request admission for study at the University of Cambodia at the following college and major:
មហាវិទ្យាល័យ, College/School: * :
ឯកទេ/Major:* :
ពេលសិក្សា/Session: * : Morning   Afternoon   Evening   Weekend

សូមភ្ជាប់មកជាមួយ
ENCLOSURE

 • លិខិតបញ្ជាក់ថាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ/បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬ សញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ ០២សន្លឹក
  Diploma of Bachelor, Master Degree or Equivalent
 • លិខិតរៀបរាប់ពីគោលបំណងហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសឯកទេសនេះ​ និងគោលបំណងទៅអនាគត
  Cover letter mentioning​ why you have chosen your specific major and briefly discuss your future goals
 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបថ្មី មានបិទរូបថត ០១ច្បាប់
  An updated CV or Resume
 • ជីវប្រវត្តិរូបសង្ខេប មានបិទរូបថតថ្មី ០១សន្លឹក
  Biography with one​ Photo
 • បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យសុំចូលរៀន ០១សន្លឹក
  Admissions Record
 • រូបថតដែលទើបថតថ្មី មានបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅខាងខ្នង (ទំហំ ៤ x ៦ចំនួន ៣សន្លឹក, ទំហំ ៣ x ៤ចំនួន ១សន្លឹក, ) ០៤សន្លឹក
  Four recent photographs (4 x 6=3, 3 x 4 =1)
  សូម លោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាន/នាងខ្ញុំ។

 

ធ្វើនៅថ្ងៃខែធ្នាំ/Date: 16/01/2019

University Chancellor

H.E. Dr. Haruhisa Handa, Advisor to the Royal Government of Cambodia (RGC), with the rank of Senior Minister, Chancellor of University of Cambodia, Chairman and Founder of International Foundation for Arts and Culture

His Excellency Dr. Haruhisa Handa was born in 1951 in Japan's Hyogo Prefecture.
He attended the prestigious Doshisha University where he receive a B.A. in Economics. H.E. Dr. Handa went on to pursue his education at Musashino Academia Musicae where he graduated with a M.A. in Vocal Music. H.E. Dr. Handa went on to attended Edith Cowan University in Western Australia where he graduated from the School of Arts and received an M.A. in Creative Arts.
  He holds a Ph.D. in literature from the Academy of Arts and Design, Tsinghua University, as well as a Ph.D. in literature on the Study of Chinese Classical Text, Zhejiang University, China.

 

He has been a guest lecturer at several prestigious universities around the world which include the University of Wolverhampton School of Economics in the United Kingdom, Zhejiang University Graduate School Japan Culture Research Center in China, the Chinese School of Theatrical Music, and a guest lecturer at the Nankai University School of International Commerce. H.E. Dr. Handa is also an advising professor at the Tsinghua University History Department in China. He is a special instructor at the Hosho School of Noh and the President of the Toshu Hosho Noh Troupe. He also holds positions at several other universities.

 

His Excellency Dr. Handa is a master of the tea ceremony, flower arrangement, and calligraphy. He took the name "Toshu" after entering the priesthood on Mt. Hiei, home to one of Japan's most holy Buddhist temples. His name during his period as a disciple in training at Tofuku-ji temple was "Daigaku". As the Chairman of the International Foundation for Arts and Culture and as a multi-profession artist, H.E. Dr. Handa has participated in various artistic activities, including calligraphy exhibitions, operas, musical concerts, and Noh performances throughout the world. He is active in charity activities and the pursuit of introducing Japanese cultural arts to the world. In 2002, H.E. Dr. Handa was officially recognized as a Grade One National Art Instructor, Grade One Opera Singer, and as a Grade Two Peking Opera Actor.

 

His Excellency Dr. Handa helped establish a 24-hour emergency hospital in Cambodia and runs this hospital in collaboration with a local Christian Group. H.E. Dr. Handa established Cambodia's first "Japanese Culture and Business Research Center" with the Cambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP), where H.E. Dr. Handa serves as the International Vice Chairman. CICP is Cambodia's leading research think tank and is a member of the ASEAN Institute of Strategic and International Studies (ASEAN-ISIS). In 2003, H.E. Dr. Handa assumed the position of Chancellor of Cambodia's leading private university, the University of Cambodia. In this same year, His Majesty King Norodom Sihanouk recognized H.E. Dr. Handa's generous contributions to Cambodia by bestowing him with one of the highest decorations of honor.

 

His many contributions to international welfare of the blind resulted in H.E. Dr. Handa becoming the first Japanese person to serve as Vice President of the United Kingdom's Royal National Institute for the Blind. He has also received recognition from Queen Elizabeth for the same reason. H.E. Dr. Handa continues to serve in various positions such as being the President of the World Blind Gold Association, Honorary Chairman of the Japan Blind Golf Association, Vice-Chairman of the Sihanouk Hospital Association, Vice-Chairman of the International Shinto Foundation, and many others. Moreover, H.E. Dr. Handa operates several companies overseas. He is a CEO and a business consultant at B.C. Consulting, which holds symposiums, seminars, as well as evaluates corporate operations.

 

His Excellency Dr. Handa engages in a variety of artistic and cultural activities including poetry, musical composition, instrumental performances, conducting, vocal performances, Japanese Waka and Haiku poetry, painting, classical ballet, Peking opera, acting, and so forth. He is a distinguished author and artist, selling a great number of books and paintings, music videos, and CD collections. H.E. Dr. Handa has written a number of essays on life, culture, economics and religion. Along with the "Secrets for Running a Small Business," "Understanding Japan," and "Lucky Fortune," which has sold over 720,000 copies. H.E. Dr. Handa has written over 105 books and his works have been translated into six different languages. He is also a known radio personality and has significant experience as a radio regular. H.E. Dr. Handa currently hosts a weekly radio program "Sawayaka This Way" (National FM).

 

 

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches