ពត៏មានរបស់និស្សិត/Student Information
Email*:
Password*:
ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំឈ្មោះ​ (អក្សរខ្មែរ): នាមត្រកូល*:
នាមខ្លួន*:
Full name (in English): Family Name *:
Given Name*:
នៅលីវ/Signle *   មានគ្រួសារ/Married * ភេទប្រុស/Male *   ភេទស្រី/Female *
ជនជាតិ/Race *:                 សញ្ជាតិ/Nationality *:
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត/Date of Birth​ *:
ទីកន្លែងកំណើត/Place of Birth: ភូមិ/Village *:
ឃុំ/សង្កាត់, Commune/Sangkat:*:
ស្រុក/ខណ្ឌ, District/Khan: *:
ខេត្ត/ក្រុង, Province/City:*:
មុខរបរសព្វថ្ងៃ/Current Employment
អសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន/Current Address

សូមគោរពជូន
To
ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The President of The University of Cambodia

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមជម្រៀបជូនលោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា៖
Iwould like to seek admission for study ing within the Academic Year:  ​ -
លើមុខជំនាញឯកទេសសំរាប់ថ្នាក់/in the following specialized field:
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់/Master’s Degree*   ថ្នាក់បណ្ឌិត/Doctoral Degree*
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និង ភាសារ/College of Arts, Humanities and Languages: * មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ/College of Education*
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា/College of Science and Technology: * មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គ​ម/College of Social Sciences*
មហាវិទ្យាល័យ ច្បាប់/College of Law: * មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង/College of Management*
​ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ/Techo Sen School of Government & International Rela tions (TSS): *
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមសន្យាថា នឹងគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។បើមានការប្រព្រឹត្តខុសដោយប្រការណាមួយ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។​ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមលោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ មេត្តាពិនិត្យផ្តល់លទ្ធភាព និង អនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ បានត្រឡងចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ និងឯកទេសខាងក្រោមនៅ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាដោយអនុគ្រោះ​។
I acknowledge that I h ave to adhere completely to the law and I take responsib ility for any misconduct which is contrary to the university rules and regulations. I hereby request admission for study at the University of Cambodia at the following college and major:
មហាវិទ្យាល័យ, College/School: * :
ឯកទេ/Major:* :
ពេលសិក្សា/Session: * : Morning   Afternoon   Evening   Weekend

សូមភ្ជាប់មកជាមួយ
ENCLOSURE

 • លិខិតបញ្ជាក់ថាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ/បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬ សញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ ០២សន្លឹក
  Diploma of Bachelor, Master Degree or Equivalent
 • លិខិតរៀបរាប់ពីគោលបំណងហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសឯកទេសនេះ​ និងគោលបំណងទៅអនាគត
  Cover letter mentioning​ why you have chosen your specific major and briefly discuss your future goals
 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបថ្មី មានបិទរូបថត ០១ច្បាប់
  An updated CV or Resume
 • ជីវប្រវត្តិរូបសង្ខេប មានបិទរូបថតថ្មី ០១សន្លឹក
  Biography with one​ Photo
 • បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យសុំចូលរៀន ០១សន្លឹក
  Admissions Record
 • រូបថតដែលទើបថតថ្មី មានបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅខាងខ្នង (ទំហំ ៤ x ៦ចំនួន ៣សន្លឹក, ទំហំ ៣ x ៤ចំនួន ១សន្លឹក, ) ០៤សន្លឹក
  Four recent photographs (4 x 6=3, 3 x 4 =1)
  សូម លោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាន/នាងខ្ញុំ។

 

ធ្វើនៅថ្ងៃខែធ្នាំ/Date: 16/01/2019

University President

 

H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation; President of University of Cambodia
 

Curriculum Vitae of Dr. KAO KIM HOURN

 
Dr. Kao was born in Cambodia and educated in the United States of America. Over the years, he had attended many national, regional and international meetings (bilateral and multilateral; official and track-two). As a scholar and a diplomat, he had made various contributions to both Cambodia and ASEAN.
 
EDUCATION:
 
 • Diploma, Herndon High School, Herndon, Virginia, U.S., June 1985.
 • B.A., Asian Studies, Baylor University, Waco, Texas, U.S., May 1989.
 • M.A., International Affairs, Ohio University, Athens, Ohio, U.S., March 1991.
 • M.A., Political Science, Ohio University, Athens, Ohio, U.S., June 1991.
 • Ph.D., Political Science, University of Hawaii at Manoa, U.S.A., May 2001.
 • Honorary Doctor of Public Service, Ohio University, U.S.A., June 2007.
 
CURRENT APPOINTMENTS:
 • Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Royal Government of Cambodia, since 2004.
 • President and Founder, The University of Cambodia, since 2003.
 • Professor of Political Science, The University of Cambodia, since 2003.
 • Member, Board of Directors, Cambodian Institute for Cooperation and Peace, since 2004.
 • Secretary-General, Asia Economic Forum, since 2005.
 • Vice Chairman, Advisory Board, International Relations Institute of Cambodia, Office of the Council of Ministers, Cambodia, since 2006.
 • Secretary-General, Asia Faiths Development Dialogue, since 2006.
 • Vice Chairman, Board of Directors, Radio Southeast Asia, since March 2007.
 • Member, International Council, The Asia Society, since 2004.
 
PREVIOUS APPOINTMENTS:
 • Member, High Level Task Force on Drafting the ASEAN Charter, 2007.
 • Adviser, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Royal Government of Cambodia (with the rank of Undersecretary of State), 2001-2004.
 • Executive Director, Cambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP), 1994-2004.
 • Lead Professor, Training Program of Officials, Royal School of Administration, 2000-2001.
 • Secretary General, CSCAP Cambodia, 2001-2004.
 • Member, The Eminent Intellectuals for the ASEAN+3 Study Group on the Promotion and Facilitation of Exchange of People and Human Resource Development, 2003.
 • Member, International Council, The Asia Society, 2002-2003.
 • Member, Supreme National Economic Council (with the rank of Minister), Cambodia, 1999-2001.
 • Adviser to Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Cambodia, 1996-1998.
 • Director, Khmer International Relations Institute, 1993-1994.
 
AWARDS:
 • Royal Order of Monisaraphon, Officer, 2003.
 • Royal Order of Monisaraphon, Chevalier, 2003.
 • Royal Order of Monisaraphon, Commander, 2006.
 • Royal Order of Cambodia, Grand Officer, 2007.
 • Royal Order of Sowathara, Grand Officer, 2007
 
PUBLICATIONS: A selected list of publications:
 1. Whispering in the Ears of Power: The Role of ASEAN Track-Two Diplomacy (Phnom Penh: CICP, 2003).
 2. Cambodia’s Foreign Policy and ASEAN: From Nonalignment to Engagement (Phnom Penh: CICP, 2002).
 3. “Cambodia’s Security in 2001,” in Christopher A. McNally and Charles E. Morrison (Tokyo: JCIE, 2001) and “Cambodia’s Security in 2000,” in Richard Baker and Charles Morrison, eds., Asia Pacific Security Outlook 2000 (Tokyo: JCIE, 2000).
 4. “The Challenges of Intervention for Cambodian Think Tanks,” in Diane Stone, ed., Banking on Knowledge: The Genesis of the Global Development Network (London: Routledge, 2000).
 5. The Greater Mekong Subregion and ASEAN: From Backwaters to Headwaters, co-edited with Jeffrey A. Kaplan, (Phnom Penh: CICP, 2000),
 6. Principles under Pressure: Cambodia and ASEAN’s Non-Interference Policy, co-edited with Jeffrey A. Kaplan (Phnom Penh: CICP, 1999).
 7. ASEAN-10 is Born: Commemorating Cambodia’s Entry into ASEAN, compiled (Phnom Penh: CICP, 1999).
 8. Cambodian Approach to Conflict Resolution, co-authored with Samraing Kamsan, (Phnom Penh: CICP, 1998).
 9. Dynamo or Dynamite?: Cambodia’s Future in ASEAN, co-edited with Jeffrey A. Kaplan, (London: ASEAN Academic Press, 1998).
 10. “Cambodia and the International Community: The Road Ahead,” in Frederick Z. Brown and David G.  Timberman (eds.) Cambodia and the International Community: The Quest for Peace, Development, and Democracy, (New York and Singapore: Asia Society and Institute of Southeast Asian Studies, 1998).
 11. Peace and Cooperation in ASEAN: Alternative Paradigms, co-edited with Din Merican, London: ASEAN Academic Press, 1997.
 12. ASEAN Free Trade Agreement: Implications and Future Directions, co-edited with Sara Kanter, London: ASEAN Academic Press, 1997.

 

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches