ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស្រេង ម៉ាប់ សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររង វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ -២០២០។ សម័យប្រឡង: ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
Prize-Bestowing Ceremony for International High School Arts Festival 2020 At the Cambodian National Level Co-organized by The University of Cambodia and International Foundation for Arts and Culture. March 7, 2020
Phnom Penh, March 6th , 2020,The University of Cambodia (UC) held the 100% (Full-tuition) Scholarship Agreement Orientation (Evening Session)
Phnom Penh, March 6th , 2020,The University of Cambodia (UC) held the 100% (Full-tuition) Scholarship Agreement Orientation (Afternoon Session)
Phnom Penh, March 6th , 2020,The University of Cambodia (UC) held the 100% (Full-tuition) Scholarship Agreement Orientation (Morning Session)
The University of Cambodia welcomes all students back for the third day of classes for Term II, on March 4, 2020 in Evening session. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមអបអរសាទរដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជ័យលាភីលេខ៣ផ្នែករបាំប្រពៃណី ក្នុងការប្រកួតមហោស្រពសិល្បៈយុវជនដើម្បីអបអរសាទរទិវា វប្បធម៌ជាតិ ៣មីនា លើកទី២២ ឆ្នាំ២០២០ ។
The University of Cambodia welcomes all students back for the third day of classes for Term II, on March 4, 2020 in Morning session. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!

Total: 1290

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches