សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
The Prize-awarding Ceremony for the Best Winners in the Writing and Storytelling Competition Organized by the Center for English Studies of The University of Cambodia Phnom Penh, 3rd May 2017
Federal Constitution: Introduction to Malaysian Constitution, Idzuafi Hadi Bin Kamilan, Research Officer to the Speaker of Representatives, Parliament of Malaysia.
# Special Interview on 2nd trip to Cambodia's Prime Minister John Key (former New Algerian Salon London) (Part 1)
Introduction to Malaysian Constitution
Congratulations to UC students from the College of Media and Communications (CMC) for their excellent performance during the live SEATV concert program
Happy Labor Day: Wishing everyone the very best!
Closing Session of The Forum for Success II, 2017: Education, Skills, and Jobs
The Forum for Success II, 2017: Education, Skills and Jobs concludes this afternoon 28th April, 2017. The topic is How to Use Media and Communications to Build Your Own Successes

Total: 1350

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches