កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងកម្មវិធី បាឋកថាស្ដីពី "យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានឯកជន" កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

A look back at some photos of the College of Education Lecture Series on "Good Key Strategies in Leading Private Institutions," 23 September 2018.

Upcoming Events

University Chancellor

Profile | Message | Speeches

University President

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
A look back at some photos of the College of Education Lecture Series on "Good Key Strategies in Leading Private Institutions," 23 September 2018.The University of Cambodia would like to express its gratitude to Professor Ly Kong Sochan and his family for their generous donation of several school benches to the University, along with money for educational support. Students have been happy and grateful to use the benches to sit comfortably and discuss their studies, readings, and homework, which helps create a more inviting atmosphere.Photo Album: The President of The University of Cambodia and The Management Team met with members of the 12th mandate of The University of Cambodia Student Senate (UCSS) on July 4, 2018.
ម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជារបស់និស្សិតនៃ សាកលវិទ្យាល័យអុីនហា InhaUniversity) កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងកម្មវិធី៖សាកលវិទ្យា ល័យកម្ពុជា(UC)និងសាកលវិទ្យាល័យ ជនជាតិក្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី៩ខែមករាឆ្នាំ២០១៧Student Academic Leadership Conference 12th-17th December 2016