សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីរការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ៥០០ កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១។

ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង :

admission@uc.edu.kh ឬ 023 993 276/093 777 576/095 692 111/060 333 346

Upcoming Events

University Chancellor

Profile | Message | Speeches

University President

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
International student’s experience at The University of CambodiaChoose your future, Choose Tony Fernandes School of BusinessThe TFSB Students' Short Video Marathon
H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Former President and Former Prime Minister of Timor-Leste and..........អាហារូបករណ៍សន្តិភាព ៥០០ កន្លែង ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជួបគ្នាឆាប់ៗនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាH.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Former President and Former Prime Minister of Timor-Leste and..........