កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
MA student at College of Education at The University of Cambodia (UC)The leadership team of The University of Cambodia Student Senate 2020 (The 14th-Mandate UCSS): Photo opportunity in front of the main building of UC. #UCCambodiaការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១៤ វគ្គទី២ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ២២ វគ្គទី២ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ សូមសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា!!! #UCCambodia
MA student at College of Education at The University of Cambodia (UC)PhD student at College of Education at The University of Cambodia (UC).Pre-graduation photoshoot of Batch 2 students