សកម្មភាពថ្ងៃទី១ នៃការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាទី៣ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា វេនសិក្សាពេលព្រឹក សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាជាភាសាខ្មែរ ។ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
Activities on the first day of the final exam period for Term 3 for students studying for AA and BA degree programs for the Academic Year 2021–2022, at The University of Cambodia (for the morning session, for K-Track students). Exam date: 03 October 2022.
ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
Welcome to all new students to The University of Cambodia (UC ) for Term 1. Term 1 (2022–2023) will start on October 24, 2022. Please start your registration now. For further information, please contact 0964707307 or 093777226 either by direct call or telegram.Activities on the first day of the final exam period for Term 3 for students studying for AA and BA degree programs for the Academic Year 2021–2022, at The University of Cambodia (for the evening session, for I-Track students). Exam date: 03 October 2022.Activities on the first day of the final exam period for Term 3 for students studying for AA and BA degree programs for the Academic Year 2021–2022, at The University of Cambodia (for the evening session, for K-Track students). Exam date: 03 October 2022.
Activities on the first day of the final exam period for Term 3 for students studying for AA and BA degree programs for the Academic Year 2021–2022, at The University of Cambodia (for the morning session, for K-Track students). Exam date: 03 October 2022.Welcome to all new students to The University of Cambodia (UC ) for Term 1. Term 1 (2022–2023) will start on October 24, 2022. Welcome to all new students to The University of Cambodia (UC ) for Term 1. Term 1 (2022–2023) will start on October 24, 2022. Please start your registration now. For further information, please contact 0964707307 or 093777226 either by direct call or telegram.