📢ដណឹងថ្មីៗ
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 👨‍🎓ផដល់អាហារូបករណ៍សន្តិភាព ឆ្នាំ២០២២-២០២៦ ១០០% ចំនួន៥០០ កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី២ ឆ្នាំ២០២១-២០២២។
✍️ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ
096 470 7307, 093 777 226
---------------------------------------------
🔊Announcement
The University of Cambodia (UC) is offering 500 full-tuition (100%) Peace Scholarships for the 2022-2026 period, starting in Term 2 (Academic Year 2021-2022). For more information on these Peace Scholarships of The University of Cambodia, please contact us at:
096 470 7307, 093 777 226,
or visit The University of Cambodia during the working hours.

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
The 6th FORUM for SUCCESS - 2021 (a Webinar)The University of Cambodia - UCNovember 26, 2021: The Student Senate of The University of Cambodia (UCSS) in collaboration with the Office of Public Affairs and Alumni (OPACA) of The University of Cambodia distributed 6,000 masks to the Hun Sen Phnom Penh Thmey High School.
The night view from the back of the UC campus…The University of Cambodia (UC)មនុស្សជាឃ្លាំងផ្ទុកចំណេះដឹងចូរខិត ខំប្រឹងប្រមូលពុទ្ធិ​​រូបភាពនិងខ្លឹមសារ Mr. Kor Chhayhong