កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ខិត្តប័ណ្ណ (ភាសាខ្មែរ)

The University of Cambodia
College of Arts, Humanities and
Languages
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
The Center for English Studies (CES)
ខិត្តប័ណ្ណ (ភាសាអង់គ្លេស)

The University of Cambodia
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business School of Graduate Studies

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
ការបោះពុម្ពរបស់សាកលវិទ្យល័យ កម្ពុជា

The UC Working Paper Series (WPS)

The UC Occasional Paper Series (OPS)

The Cambodian Journal of
International Studies 2017

The Cambodian Journal of
International Studies 2016
ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
យើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើមហាវិទ្យាល័យអប់រំ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ វគ្គសិក្សាថ្មី! វគ្គសិក្សាទី២នៃឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ។ ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០% សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងរដ្ឋ និងឯកជនទូទាំងប្រទេស។ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យ (SPSS) សម្រាប់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ និង សារណាបទ”សិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យ (SPSS) សម្រាប់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ និង សារណាបទ
On Thursday, 14 February 2019, a delegation from Gwangju City Nam-Gu Council, South Korea, led by Mr. Jo, Ki-Joo, visited The University of Cambodia to talk about cooperation, especially in relation to their NGO based in Kampong Speu province.រីករាយថ្ងៃនៃក្ដីស្រឡាញ់ ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ វគ្គសិក្សាថ្មី! វគ្គសិក្សាទី២! ចូលរៀនថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។ ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។ថ្ងៃទី២ នៃការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាទី១ ឆ្នាំ២០១៨-២០១៩។ វគ្គសិក្សាថ្មី! វគ្គសិក្សាទី២នៃឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។