ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស្រេង ម៉ាប់ សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
The 3rd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Masajuro Shiokawa, former Minister of Finance of Japan, with its third Honorary Doctorate in Humanity in 2004.
The 2nd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Dr. Rikhi Thakral, Executive Director of the Thakral Group of Companies, with its second Honorary Doctorate in Humanity in 2004.
The 1st Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, with its first Honorary Doctorate in Political Science in 2004.
H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees and President of The University of Cambodia, confered the Honorary Doctorate in Military Science from the Techo Sen School of Government and International Relations of The University of Cambodia on H.E. Gen. Eth Sarath, Deputy Commander-in-Chief and Chief of Joint Staff of RCAF, (on Saturday, October 3th, 2020, at the Southeast Asia Television Auditorium.)
My Choice for My Study Is The University of Cambodia. How About You? #UCCambodia #TFSB
An international student at The University of Cambodia by Ms. Jufina
Let us wear must masks to protect ourselves and to protect others and members of the UC community! By wearing masks, we love ourselves and respect others! Join us today to encourage others to wear masks to keep ourselves healthy and to free ourselves from COVID-19.
The Conferment of the Honorary Doctoral Degree on His Excellency General Kittibindit Hing Bunhieng Tuol Krasang, Takhmao, Kandal Province, Friday, September 25th, 2020

Total: 1384

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches