សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានបើកវគ្គសិក្សាថ្មី!!! ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កម្រិតសិក្សា បាកឌុបឆ្នាំណាក៏អាចដាក់បានដែរ។ រួសរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់!!!


Our Activities
Phnom Penh, 10 May 2017: The University of Cambodia unveils the Tony Fernandes School of Business, complete with its new logo, and inaugurates the AirAsia Hall, both of which are on the 8th floor of the main campus building.
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស ជូនចំពោះ តាន់ស្រីុ តូនីហ្វឺណាន់ដេស ប្រធានក្រុមនាយកប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន អ៊ែរអាស៊ីហ្គ្រុប ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
Phnom Penh, 5 May 2017: H.E. Michael Tan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Singapore to the Kingdom of Cambodia, delivered a key lecture at the Distinguished Lecture on “ASEAN – Navigating Geo-Political Headwinds,” on May 5, 2017, at The Cambodia Hall, The University of Cambodia (UC). Dr. Kao Kim Hourn, Founder and President of UC, also was present and gave the welcome remarks at this event.
The Prize-awarding Ceremony for the Best Winners in the Writing and Storytelling Competition Organized by the Center for English Studies of The University of Cambodia Phnom Penh, 3rd May 2017
Federal Constitution: Introduction to Malaysian Constitution, Idzuafi Hadi Bin Kamilan, Research Officer to the Speaker of Representatives, Parliament of Malaysia.
# Special Interview on 2nd trip to Cambodia's Prime Minister John Key (former New Algerian Salon London) (Part 1)
Introduction to Malaysian Constitution
Congratulations to UC students from the College of Media and Communications (CMC) for their excellent performance during the live SEATV concert program

Total: 1537

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches