សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
Please listen to Dr Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, give his remarks on "The ASEAN Dream: Progress" at the World Economic Forum which was held in Phnom Penh from May 10-12, 2017
Please listen to Dr Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, give his remarks on "The ASEAN Dream: Focus on People" at the World Economic Forum which was held in Phnom Penh from May 10-12, 2017
Please listen to Dr Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, give his remarks on "The ASEAN Dream - Law Problems" at the World Economic Forum which was held in Phnom Penh from May 10-12, 2017
កុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សី នៅក្នុងសង្គម គ្រួសារ និងប្រទេសជាតិទាំងមូល ពួកគេគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នើមទៅថ្ងៃអនាគត ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ០១ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។
Phnom Penh, May 31st, 2017. The Center for English Studies (CES) at the University of Cambodia (UC) is celebrating its 17th CES graduation ceremony to award the certificates of completion to the CES graduates in Terms 4 and 5 (Academic Year 2015-2016), and in Terms 1A and 2A (Academic Year 2016-2017).
Let's listen to another student who is studying at College of Media and Communications sharing his experience studying at UC.
Buddhist Blessing Ceremony at The University of Cambodia (UC) on the occasion of the birthday of UC Founder & President, Dr. Kao Kim Hourn. The ceremony was conducted by Samdech Preah Vanaroth Nay Chroek, along with other Buddhist monks, throughout the UC main building, from the ground floor to the 11th floor. Presence at this ceremony included LCT Khem Rany, Director-General of SEATV and Member of UC Board of Trustees and Vice President for General Affairs; HE Samraing Kamsan, Member of UC Board of Trustees; other staff members from both UC and SEATV.
(Live) Final Results of the Final Round of English Speaking Contest of The Center for English Studies (CES), Congratulations to the three winners! (Category 2)

Total: 1660

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches