ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
(តង់ទី២): ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប៉ះជាមួយសុខាភិបាលស្ទឹងត្រែង ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាជាតិថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
(តង់ទី១): ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប៉ះជាមួយសុខាភិបាលស្ទឹងត្រែង ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាជាតិថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ -53:02
(តង់ទី២): ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប៉ះជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាជាតិថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
(តង់ទី១): ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប៉ះជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាជាតិថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
CoE Lecture Series on “Good Key Strategies in Leading Private Institutions” 23 September 2018
CoE Lecture Series on “Good Key Strategies in Leading Private Institutions” 23 September 2018
ទស្សនីយភាពសហគមន៍គ្រឹង ហ៊ែតយ៉ាត វ៉ាកានញិវកើតនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃសុក្រ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ Image may contain: one or more people, people standing and indoor
វេទិកាស្តីពី ការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឩត្តមសិក្សា និងឱកាសអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក

Total: 2395

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches