សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គសិក្សា និងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សម្រាប