សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់គណៈគ្រប់គ្រង គណៈសាស្ត្រាចារ្យ និស្សិត និងសាធារណជនទូទៅ ឲ្យបានជ្រាបថា