បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ជាប់ជាស្ថាពរ ប្រឡងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ជំនួយការស្រាវជ្រាវ ថ្នាក់បរិញ្ញា