សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំការរផ្សព្វផ្សាយ នាទីឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិ នៃវេទិកាភាពជាអ