សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃចំនួន២៥០កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា (Graduate Studies) ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់(MA) និងថ្នាក់បណ្ឌិត (Ph.D.) នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches