កម្មវិធីសិក្សាភាសាកូរ៉េ ត្រៀមទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ សិស្ស-និសិ្សតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា(UC


Our Activities
Introduction to Malaysian Constitution
Congratulations to UC students from the College of Media and Communications (CMC) for their excellent performance during the live SEATV concert program
Happy Labor Day: Wishing everyone the very best!
Closing Session of The Forum for Success II, 2017: Education, Skills, and Jobs
The Forum for Success II, 2017: Education, Skills and Jobs concludes this afternoon 28th April, 2017. The topic is How to Use Media and Communications to Build Your Own Successes
Phnom Penh, 28 April 2017: The University of Cambodia and International Foundation for Arts and Culture held a prize-bestowing ceremony for the International High School Arts Festival 2017 at the Cambodian national level
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs this morning 28th April, 2017. This morning topic is IT, Me and the World. Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
The Forum for Success II, 2017 this afternoon 27th April, 2017. The ASEAN Miracle: The Roles and Contribution of New Members of ASEAN (ASEAN Study Center) Join this forum for free at The University of Cambodia!!!

Total: 1427

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches