ការបោះឆ្នោតសភានិស្សិតអាណត្តិទី១១ : សូមអបអរសាទរដល់ លោកប្រាក់ សុភារ៉ា ដែលបានជាប់ជាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាអាណត្តិទី១១ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧! សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការនៃ ការបោះឆ្នោតមួយនេះ...


ការបោះឆ្នោតសភានិស្សិតអាណត្តិទី១១ :
សូមអបអរសាទរដល់ លោកប្រាក់ សុភារ៉ា ដែលបានជាប់ជាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាណត្តិទី១១ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧! សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការនៃការបោះឆ្នោតមួយនេះ...

Our Activities
A look back at some photos from the “3rd Student Leadership Conference,” at The University of Cambodia on 29 November 2018.
តើអ្នកចង់ជោគជ័យទៅលើអាជីពរបស់អ្នកនៅថ្ងៃ អនាគតទេ?ប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យ សូមអញ្ជើញទាក់ទងមកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដើម្បីជួបពិភាក្សាអំពីផែនការសិក្សាជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យយើង។
A look back at some photos from the Orientation on the German Language Program and MA & PhD Scholarship Programs in Germany, which was hosted at The University of Cambodia on 20 November 2018.
A look back at some photos from the distinguished guest lecture on “Intellectual Property – International Themes and Canadian Perspectives,” by Ron Faggetter, Barrister and Solicitor, SMART & BIGGER, Intellectual Property & Technology Law on 5 November 2018.
A look back at some photos from the “Career Fair,” which was hosted by The University of Cambodia on 3rd October 2018.
A look back at some photos from a Workshop on "SPSS Analysis for MRP and Thesis," on September 04, 2018
A look back at some photos from The University of Cambodia Open House 2018 which was held on 13 September 2018.
A look back at some photos of the Planting Ceremony of the Romduol Tree, presided by His Excellency George Edgar, Ambassador of the European Union to the Kingdom of Cambodia, 26 August 2018.

Total: 1536

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches