ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស្រេង ម៉ាប់ សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
On 8 August 2017, H.E. Christopher B. Montero, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to the Kingdom of Cambodia, donated 72 books and journals to the ASEAN Study Center at The University of Cambodia...
Dean Keo Chhea and Academic staff, The University of Cambodia met the Thai Delegation from Bangkok led by Mr. Nanthapong Suwanarat, Director of Bureau of Security Strategies for Southern Border Provinces and Ethnic Affairs to discuss the question of minorities and internal peace and security in Cambodia, Malaysia and Thailand.
ប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី ៩, ១០, ១១, ១២ និង ១៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧
" UC Me and Talents" orientation day about Debate training class and Traditional dance class
On August 02, 2017, The University of Cambodia-UC met with representatives from Dongguk University, Korea, which was led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, and Mr. Kim Moon Baik, Korean Association Chairman, respectively.
រូបភាពស និងវីឌីអូ កម្មភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បវរកញ្ញាកម្ពុជា មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី ២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
Choosing a quality university is important! Watch the short video below produced by year 3 student, Mr. Chin Sokvin, explaining why our students love The University of Cambodia.
The University of Cambodia welcomes all students back for the first day of classes for Term III, Academic Year 2016-2017 on July 31, 2017.

Total: 1425

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches