ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស្រេង ម៉ាប់ សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
The University of Cambodia held the Orientation for the Comprehensive Exit Exams (CEX401-402) on Wednesday, 22 July 2020.
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ៥០០ កន្លែង
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ៥០០ កន្លែង
taking BA program at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
“THANK YOU TO ALL FOLLOWERS OF THE UC FACEBOOK PAGE” Now, with more than 565K, The University of Cambodia (UC) wishes to take this opportunity to thank all followers of UC Facebook page from all parts of the world. Please continue to follow and support The University of Cambodia. Thank you.
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនទាំងថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង
E-learning program of IEP at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) បើកថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោងសិក្សាភាសាបារាំង

Total: 1328

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches