ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស្រេង ម៉ាប់ សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
Today marks the start of the new term for the Intensive English Program as well as for the degree programs. The University of Cambodia is delighted to welcome all the new students to our campus and wish them good luck with their studies.
Phnom Penh, March 1st , 2020,The University of Cambodia (UC) held the academic orientation for new Foundation Year students of Term II, 2019-2020 Chaired by Dr. Nhor Sanhei, Vice President for Academic Affairs.
ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្នាដៃគំនូរក្នុងមហាស្រព សិល្បៈគំនូរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឆ្នាំ២០២០ ថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។
On 26 February 2020, The University of Cambodia met with the Embassy of the Republic of Indonesia in Phnom Penh to discuss the upcoming program on 17 March 2020, when UC will launch the Bahasa Indonesia Language program, inaugurate the Indonesia Corner in the Dr. Handa Library, and host a public lecture. Stay tuned for our exciting new offer to study Bahasa Indonesia at UC with Indonesian lecturers!
Phnom Penh, February 24th, 2020: The University of Cambodia hosted an orientation on Study Catalogues and Policies for BA and MA-PhD new Scholarship Students at The UC ground floor (former E-Library).
Phnom Penh, February 17th, 2020 at 9:30AM: The University of Cambodia (UC) and Westline Education Group Co., Ltd. (WEG) signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and collaboration. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationship and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.
វេទិកាអាហារូបករណ៍ - Scholarship Forum ១៥ ០២ ២០២០ ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍
សកម្មភាពនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិង គមនាគមន៍រៀនថតរូបបែប"Long Exposure" នៅយប់ថ្ងៃទី៨កុម្ភៈ២០២០។

Total: 1290

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches