ទស្សនៈនិស្សិតស្រី ផ្នែកIT ចំពោះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។


Our Activities
Phnom Penh on 07 February, 2020, The School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC) warmly welcomed KOICA volunteers who will work for one year on core projects of Korean language training, culture and art exchange, and community service at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia.
សកម្មភាពនិស្សិត ប្រឡងអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត។ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ការប្រឡងបឋមការពារនិកេ្ខបបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត បេក្ខជនបណ្ឌិត សៅ ច័ន្ទតុលា ប្រធានបទ៖ លំហូរដោយសេរីនៃពលករជំនាញក្នុង សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ជាន់ទី ១០ បន្ទប់ MYANMAR
ពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាណត្តិទី១៤ ឆ្នាំ២០២០ ។
CMC students are doing major assignment and extra class...
January 13, 2019 (Monday) The visit of Ningxia Vocational Technical College of Industry and Commerce, China to The University of Cambodia.
To conclude the day's events, The University of Cambodia inaugurated the new Center for Sustainable Development on the first floor. This Center will be the first center in Cambodia to focus on sustainability at the University level and will conduct research, host workshops, and coordinate with similar institutions around the world.
Phnom Penh: At the campus of The University of Cambodia (UC), on 10 January 2020: The University of Cambodia launched the “One Million Trees Project,” with a symbolic planting of 8 Rumduol trees in front of the UC Building in order to help contribute to the combating of negative environmental effects and make Cambodia more green.

Total: 1272

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches