នៅល្ងាច ថ្ងៃទី 26.07.17 ក្រុម Horticulture club នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានរួមគ្នាធ្វើការសម្អាតនៅក្នុង បរិវេណសួនច្បារជុំវិញអគារនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដើម្បីជួយបង្កើនសម្រស់អគារសាកលវិទ្យាល័យឲ្យរិតតែ ស្រស់ស្អាតថែមទៀត


Our Activities
Phnom Penh, 27 April 2017: The University of Cambodia (UC) in close cooperation with the Embassy of New Zealand in Phnom Penh officially inaugurated the
“The Forum for Success II, 2017" this morning 27th April, 2017. The topic is "Why Understanding Law Is Important to You and Your Success". Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
Ambassador of India visits The University of Cambodia (UC) and the naming of the India Room at UC
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs under the topic of Me and The World: Why Understanding Global Issues Is Important this morning 25th April, 2017. Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs”. Afternoon Session, 24 April 2017.
Phnom Penh, 24 April 2016: Dr. Kao Kim Hourn, UC Founder, met with Prof David Cohen and Dr. Michael Keller from Stanford University, USA.
“The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Morning Session.
The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!

Total: 1660

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches