សកម្មភាពក្រុមការងារសាលាភាសារបរទេស(SFL) និង សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត(SCA)នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិសមុខវិជ្ជាសិក្សាដល់ប្អូនៗសិស្ស វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនថ្នល់ទទឹង និង វិទ្យាល័យត្រពាំងត្នោត។


Our Activities
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1672

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches