សកម្មភាពក្រុមការងារសាលាភាសារបរទេស(SFL) និង សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត(SCA)នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិសមុខវិជ្ជាសិក្សាដល់ប្អូនៗសិស្ស វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនថ្នល់ទទឹង និង វិទ្យាល័យត្រពាំងត្នោត។


Our Activities
The University of Cambodia is pleased to announce that registration for Term 3
ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀន អនឡាញ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
SFL would like to share with you another video which is our student's original work
This is the E-Learning activity of our Master’s degree student in the College of Education, The University of Cambodia. She lives in Phnom Penh.
Miss Chen Seiv Eing is a level 6 student in IEP program at SFL
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)

Total: 1313

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches