សកម្មភាពក្រុមការងារសាលាភាសារបរទេស(SFL) និង សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត(SCA)នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិសមុខវិជ្ជាសិក្សាដល់ប្អូនៗសិស្ស វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនថ្នល់ទទឹង និង វិទ្យាល័យត្រពាំងត្នោត។


Our Activities
The 42nd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Justice Dalveer Bhandari, Member of the International Court of Justice, with its forty second Honorary Doctorate International Law in 2018.
The 41st Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. S.C. Jamir, The Governor of Odisha, with its forty first Honorary Doctorate in International Relations in 2017. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
Miss. Chhum Phallin
Meet Mr. Huot Sithan, CMC’s faculty member
ស្ដាប់ប្អូនស្រី នី ខេមា និយាយអំពី "ហេតុអ្វីគាត់ធ្វើជានិស្សិតហាត់ការនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា?"
ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The 40th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Tan Sri Dr. Tony Fernandes, Group Chief Executive, AirAsia Group, with its fortieth Honorary Doctorate in Management in 2017.
The 39th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Din Merican, Associate Dean, Techo Sen School of Government and International Relations, with its thirty ninth Honorary Doctorate in International Relations in 2016. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree

Total: 1434

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches