សកម្មភាពសម្អាតសួនច្បារសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប្រចាំសប្តាហ៍នៃសមាជិកក្លិប The UC Horticulture Club (UCHC).


Our Activities
The Skills and Career Development Center (SCDC) of The University of Cambodia held an event entitled the “Successful Alumni Forum” on Thursday, March 30, 2017 from 2:00 PM to 5:00 PM in Room 508. The distinguished first guest speaker was Mr. Kith RathaMony, Country Director at Splash, MA in Public Policy and PhD in Public Administration, and the second guest speaker was Mr. Ung Kim Heang, Program Officer at the United Nations for Project Services (UNOPS)
Panel Discussion on "Crossing Culture: the Cambodian-American Experience" on Wednesday, March 29, 2017 at 3:00 - 4:45 pm at the Conference Center, Fifth Floor, The University of Cambodia.
The Inauguration of America Room By H.E. William A. Heidt, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Kingdom of Cambodia at Ninth Floor, 29 March 2017
Invitation to the “Librarianship Training” by Greg Bem, USA Librarian
The University of Cambodia and U.S. Embassy will jointly organize a Panel Discussion on “Crossing Culture: the Cambodian-American Experience” on Wednesday, March 29, 2017 at 3:00 - 4:45 pm at the Conference Center, Fifth Floor, The University of Cambodia
The University of Cambodia Student Senate would like to invite the public to join the Khmer New Year Concert for charity on Monday, 3rd April 2017 at UC. The event starts at 9:30am, featuring a blessing, trot dancing, Khmer traditional games and booth sales throughout the day. The concert will begin at 5:00pm with stars such as: -Mr. G-Devith -Ms. Tep Boprek -Ms. Sous Visa -Mr. Manith In addition there will be performance by UC students, including Robam Ken and Ah Yai, as well as role playing and singing.
នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាចក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ UC របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បានធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ Monster Cart របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ លទ្ធផលចុងក្រោយ ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ UC បានយកឈ្នះដោយលទ្ធផល ៩ - ២
នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាចក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ UC របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បានធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ Monster Cart របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ លទ្ធផលចុងក្រោយ ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ UC បានយកឈ្នះដោយលទ្ធផល ៩ - ២៕

Total: 1537

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches