សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។


Our Activities
Distinguished Lecture on “Australia’s Longstanding Partnership with Southeast Asia, including Cambodia” By H.E. Angela Corcoran, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Australia to the Kingdom of Cambodia in Australia Room, Ninth Floor, 02 March 2017
The Inauguration of Australia Room By H.E. Angela Corcoran, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Australia to the Kingdom of Cambodia at Ninth Floor, 2 March 2017
Final Results of the Final Round of English Speaking Contest of The Center for English Studies (CES), held on 25th February 2017. Congratulations to the winners
The Center for English Studies (CES) FINAL ROUND OF SPEAKING CONTEST Saturday 25th February 2017
ក្លឹបបាល់ទាត់បុត្រសម្ព័​ន្ធ (BP FC) vs សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) Part4
ក្លឹបបាល់ទាត់បុត្រសម្ព័​ន្ធ (BP FC) vs សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) Part3
ក្លឹបបាល់ទាត់បុត្រសម្ព័​ន្ធ (BP FC) vs សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) Part 2
ក្លឹបបាល់ទាត់បុត្រសម្ព័​ន្ធ (BP FC) vs សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC)

Total: 1580

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches