សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។


Our Activities
Phnom Penh, 27 April 2017: The University of Cambodia (UC) in close cooperation with the Embassy of New Zealand in Phnom Penh officially inaugurated the
Phnom Penh, 27 April 2017: Writing and Storytelling Competition 2017 to high school students and 1st & 2nd year university students in Cambodia of The Center for English Studies (CES) of The University of Cambodia(UC).
The Forum for Success II, 2017 this morning 27th April, 2017. The topic is Why Understanding Law Is Important to You and Your Success.
Writing and Storytelling Competition
Phnom Penh, 27 April 2017: Rt. Hon. John Key, Former Prime Minister of New Zealand meets with Scholarship Students supported by Dr. Haruhisa Handa, Chancellor of The University of Cambodia at conference room, 2nd Floor of the UC main building.
Phnom Penh, 27 April 2017: The University of Cambodia (UC) in close cooperation with the Embassy of New Zealand in Phnom Penh officially inaugurated the
“The Forum for Success II, 2017" this morning 27th April, 2017. The topic is "Why Understanding Law Is Important to You and Your Success". Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
Ambassador of India visits The University of Cambodia (UC) and the naming of the India Room at UC

Total: 1665

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches