សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។


Our Activities
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs under the topic of Me and The World: Why Understanding Global Issues Is Important this morning 25th April, 2017. Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs”. Afternoon Session, 24 April 2017.
Phnom Penh, 24 April 2016: Dr. Kao Kim Hourn, UC Founder, met with Prof David Cohen and Dr. Michael Keller from Stanford University, USA.
“The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Morning Session.
The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
“The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
ប្រឡងនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១៥ វគ្គទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

Total: 1665

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches