សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។


Our Activities
"Debate Team Argues Environment Issues,” hosted by the Ministry of Environment, aired on TVK in September 2008. A team of The University of Cambodia students participated in the debate competition.
The University of Cambodia (UC) is very pleased to announce our new term of Chinese language programs to the public that we are now offering:
AFDD Aims for Change Through Exploration of Religious Perspectives,” organized by The University of Cambodia
Thursday, 6 May 2021: Our thanks go to the UC team who sprayed the disinfectants and cleaned up the facilities of The University of Cambodia.
"4th Asia Economic Forum Addresses Financial Crisis and Regional Issues,” organized by The University of Cambodia FLASHBACK: This news story from The UC Bulletin (Volume 1, December 2008).
Wed., 5 May 2021: We wanted to express our thanks to the UC team of dedicated staff for keeping The University of Cambodia campus clean and green.
#UCCambodia #CoST #UCambodia #UCPhnomPenh
"Lecture Series Brings World Leaders to UC" by Prof. Katherine Marshall, former counselor to the World Bank President, and Prof. Lord George Carey, the former Archbishop of Canterbury, U.K. FLASHBACK: This news story from The UC Bulletin (Volume 1, December 2008).

Total: 1580

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches