សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។


Our Activities
"Leadership Workshop Encourages Discussion Among Community Leaders" by Dr. Raymie McKerrow, from Ohio University FLASHBACK: This news story from The UC Bulletin (Volume 1, December 2008).
"Scholarships Awarded to 600 First Years" by Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia FLASHBACK: This news story from The UC Bulletin (Volume 1, December 2008).
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #TSS #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia #UCPhnomPenh
អបអរសាទរ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ Happy International Labor Day
#UCCambodia #CoSS #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1580

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches