សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។


Our Activities
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh
អបអរសាទរ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ Happy International Labor Day
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia #UCPhnomPenh
អបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល Royal Ploughing Ceremony ថ្ងៃសុក្រ ៤រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCJapaneseProgram #SFL #UCambodia
#UCCambodia #CoST #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1580

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches