សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានបើកវគ្គសិក្សាថ្មី!!! ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កម្រិតសិក្សា បាកឌុបឆ្នាំណាក៏អាចដាក់បានដែរ។ រួសរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់!!!


Our Activities
On Saturday, 25th March 2017, UC Library staff, representing The University of Cambodia, attended the "Directors' Summit" on the topic of "Strategic Library Management in Emerging Countries," which was hosted by IATUL, the Cambodian Library Association, and Pannhasastra University.
UC team Vs Monster Cart Team On Saturday 25th March, 2017 Starts at 5:00pm at Techno Soccer Field
នៅថ្ងៃទី ១៨​ ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧​សភានិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាណ្ណិតទី១១ បានដឹកនាំសិស្សចំនូន ៥០ នាក់ដើម្បីធ្វើបោះជំរំុ យុវជននៅរមណីយដ្ឋាន ពិកនិក (​​ Picnic Resort ) ដើម្បីសិក្សាពីការដាំដំនាំធម្មជាតិ ព្រមទាំងបានចូលរធ្វើសប្បុិសធម័ដល់សិស្សានុសិស្សនៅបឋមសិក្សា ​រំពើ់ន ។
Second Day of Classes: Activities of the Students and Faculty Members. Welcome back to school! Go, UC Go!
UC ទទួលនិស្សិតបរទេស១០នាក់ តាមរយៈកម្មវិធី អាហារូបករណ៍ អ៊ីយូសែរ ( EU Share Scholarship program )
Welcome meeting between UC management, faculty and staff and 10 students of EU-Share Scholarship Program to study for one semester at The University of Cambodia.
Welcome all students to the UC's First Day of Classes for Term II, Academic Year 2016-2017, on March 20, 2017. Truly feeling the excitement of learning and meeting with new friends on the UC campus.
The University of Cambodia, Toshu Fukami and Electronic Library has attended in 2nd National Reading Day at National Institute of Education on 11th March, 2017

Total: 1480

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches